โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

Board of Directors

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  Angelo State University, Texas, U.S.A

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

 • กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
 • กรรมการผู้ทำแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์