โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

คุณณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

 • กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท เฮงลิซซิ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาอิสระในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คุณณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

Board of Directors