โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
  University of Tennessee, Tennessee, U.S.A

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

 • กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท ดีพสปาร์คส์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท อินโฟแฟบบริก้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม

คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

Board of Directors