โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

คุณพิสุจน์ น้ำสา

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

  • กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
  • กรรมการบริษัท บริษัท แอลฟา ออดิท จำกัด
  • ผู้ทำบัญชีรับอนุญาต
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีตามมาตรฐาน TFRS สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คุณพิสุจน์ น้ำสา

Board of Directors