โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

คุณสมัย ลี้สกุล

การศึกษา

  • การจัดการมหาบัณฑิต
    สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

  • ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
  • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

คุณสมัย ลี้สกุล

Chairman of the Board of Directors