โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  Southwestern University, Texas, U.S.A

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

 • กรรมการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินกรณี COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

Board of Directors